Warbschorte for de Fruens
 Denk ick on mine Kinnertied
 denn kimmt mik veel in‘n Sinn
 do jift et noch son mächtich Ding,
 dat  kann ick nich mehr fin‘n.

 De Warbschorte for de Fruens
 wor datomoln nich schlecht,
 ohn ehr kunn’se keene Arbeet daun,
 do käm’se nich derecht. 
 
 De Schorte wor brun oder striepig bunt,
 wurde um de Talje umjebun‘n
 se reckte fast bis op de Ere
 un veel het Platz do drin jefunn.

 Do kunn’t man Holz un Tuffeln holn
 un Eier ut it Nest,
 tau’n Dischofwischen wor se jut,
 ook Pottlappen wor se jewest.

 Als Handauk dat se ehren Deenst
 un Hänne kunnt’s druner wär’m
 un wenn’t maol jor nich annerscht jing
 kunn’s ook’n Näsdauk wern.

 Se wor nich Alltied reene jewest,
 doch koom Besuch mol lang,
 denn steek‘ man rasch de Zippeln hoch 
 un de Schorte wor kortsch un blank. 

Text: Brigitte Deuse